Cấp bậc của thành viên

Thứ hạng cấp bậc Tên cấp bậc Điểm cần có
1 Bần Nông <= 10
2 Trung Nông <= 50
3 Phú Nông <= 150
4 Địa Chủ <= 400
5 Tiểu Thương <= 666
6 Thương Gia <= 888
7 Đại Gia <= 1600
8 Quan Gia <= 2828
9 Vương Gia <= 5555
10 Thái Tử <= 8888
11 Hoàng Đế <= 55555
12 Thiên Thai <= 99999
Thứ hạng cấp bậc Tên cấp bậc Điểm cần có